20170915

Libreng Seminar Para Maipagtanggol ang Ating Pananampalatayang Kristiyano

Magkakaroon po muli, ngayong taon, ng libreng seminar tungkol sa ating pananampalatayang Kristiyano.  Ang 13th Annual Apologetics Seminar ay gaganapin sa Santuario de San Jose Parish Hall at sa Amici Training Room, tuwing Sabado mula ika-16 ng Setyembre, hanggang Ika-9 ng Disyembre. 


20140504

Niceno-Constantinopolitan Creed (Tagalog)

Sumasampalataya ako sa iisang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Jesu-Kristo, bugtong na Anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog sa kalangitan. Nagkatawang-tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit dahil sa hatol ni Poncio Pilato namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa Banal na Kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang Maykapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay-buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng propeta. Sumasampalataya ako sa iisang Simbahang katolika at apostolika gayundin sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen.

(from an official source under a Catholic liturgy commission in the Philippines)

20140417

Panalangin sa Ikatlo ng Hapon

(Three O' Clock Prayer to the Divine Mercy)


  Pumanaw ka, Hesus,
    subalit ang bukal ng buhay
    ay bumalong para sa mga kaluluwa
    at ang karagatan ng awa ay
    bumugso para sa sanlibutan.

  O bukal ng buhay,
    walang-hanggang awa ng Diyos,
    yakapin mo ang sangkatauhan
    at ibuhos mong ganap
    ang iyong sarili
    para sa aming lahat.

  O banal na dugo at tubig
    na dumaloy mula sa puso ni Hesus
    bilang bukal ng awa
    para sa aming lahat,
    kami ay nananalig sa Iyo.

  Banal na Diyos,
  Banal na puspos ng kapangyarihan,
  Banal na walang-hanggan,
    maawa po kayo sa amin
    at sa buong mundo.

  Banal na Diyos,
  Banal na puspos ng kapangyarihan,
  Banal na walang-hanggan,
    maawa po kayo sa amin
    at sa buong mundo.

  Banal na Diyos,
  Banal na puspos ng kapangyarihan,
  Banal na walang-hanggan,
    maawa po kayo sa amin
    at sa buong mundo.

  Amen.

  O Hesus, Hari ng awa,
    kami ay nananalig sa Iyo.

20101030

Panalangin Para Sa Kaluluwa

(Maaring gamitin ang rosaryo sa panalangin na ito. Ang Sampung Panalangin ay sa bahagi ng sampung "Aba Ginoong Maria")

Sa Ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo...+

AMEN.

Lahat: Panginoon kong Jesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin. Pinagsisihan kong masakit sa tanang loob ko ang dilang kasalanan ko. Ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon ko at Ama ko, na iniibig ko ng lalo sa lahat. Nagtitika akong matibay na di na muling magkakasala sa iyo, nagtitika naman akong magkumpisal ng dilang kasalanan ko. Umaasa akong patatawarin Mo rin alang-alang sa Iyong mahal na Pasyon at pagkamatay Mo sa krus alang-alang sa akin. Siya nawa.

Buksan Mo, Panginoon ko, ang mga labi namin, palusugin ang aming mga loob at pakalinisin sa mga walang kapakanang mahahalay at linsong akala; papagningasin Mo ang aming puso ng magunam-gunam naming mataimtim ang Kamahal-mahalan Mong pinagdaanang hirap at kamatayan, sampu ng kapait-paitang dinalita ng Iyong marangal na Ina, at ng maging dapat kaming dinggin sa harapan ng Iyong di-matingkalang kapangyarihan, na nabubuhay Ka at naghahari magpasawalang-hanggan. Siya nawa.


ANG SAMPUNG PANALANGIN 

Namumuno: Lubhang maawaing Jesus ko, lingapin Mo ng matang maamo ang mga kaluluwa ng mga bininyagang nangamatay, lalo na ang kaluluwa ng namatay naming kaibigan/kapatid/magulang na si ________. Na dahil sa kanila ay nagpakasakit ka at namatay sa krus. Siya nawa.

 1. Jesus ko alang-alang sa masaganang dugo na Iyong ipinawis ng manalangin Ka sa Halamanan.

  Tugon: Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________.
   
 2. Jesus ko, alang-alang sa tampal na tinanggap ng Iyong kagalang-galang na mukha.

  Tugon: Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________.
   
 3. Jesus ko, alang-alang sa masasakit na hampas na Iyong tiniis.

  Tugon: Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________.
   
 4. Jesus ko, alang-alang sa koronang tinik na nagsitimo sa kasantu-santuhan Mong ulo.

  Tugon: Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________.
   
 5. Jesus ko, alang-alang sa paglakad Mo sa lansangan ng kapaitan ng krus ay Iyong kababaw-babaw.

  Tugon: Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________.
   
 6. Jesus ko, alang-alang sa kasantu-santuhan Mong mukha na naliligo sa dugo ay Iyong binayaang malarawan sa birang ni Veronica.

  Tugon: Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________.
   
 7. Jesus ko, alang-alang sa damit Mong natitigmak ng dugo na biglang pinaknit at hinubad sa Iyong katawan niyong mga tampalasan.

  Tugon: Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________.
   
 8. Jesus ko, alang-alang sa kasantu-santuhan Mong katawan na napako sa krus.

  Tugon: Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________.
   
 9. Jesus ko, alang-alang sa Iyong mga kasantu-santuhang paa at kamay na pinakuan ng mga pakong ipinagdalita Mong masakit.

  Tugon: Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________.
   
 10. Jesus ko, alang-alang sa tagiliran Mong nabuksan sa saksak ng isang matalim na sibat ay binukalan ng dugo at tubig.

  Tugon: Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________. 

AMA NAMIN
Ama namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo.
Mapasaamin ang kaharian Mo.
Sundin ang loob Mo dito sa lupa, para ng sa langit.

Bigyan Mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. 
At patawarin Mo po kami sa aming mga sala,
Para ng pagpapatawad namin Sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag Mo po kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya Mo po kami sa lahat ng masama.
Amen

ABA GINOONG MARIA
Aba, Ginoong Maria!
Napupuno ka ng grasya,
ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo;
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, 
ngayon at kung kami'y mamamatay.
Amen.

LUWALHATI 
Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan.
Amen.

Namumuno: Pagkalooban Mo siya Panginoon ng kapayapaang walang hanggan.
Lahat: Magbigay sa kanya ng liwanag at ilaw na walang hanggan.

Namumuno: Mapanatag nawa siya sa kapayapaan.
Lahat: Siya nawa.

(5X - Uulitin ng limang beses Ang Sampung Panalangin, "Lubhang maawaing Jesus ko...", Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, at "Kapayapaang Walang Hanggan/Eternel Rest" na gamit ang rosaryo) 

PANALANGIN

Lahat: Katamis-tamisang Jesus ko, na sa pagsakop Mo sa sangkatauhan, ay inibig Mong Ikaw ay ipinanganak; tumulo ang Iyong mahalagang dugo sa pagsusugat; alipustain ng mga Hudyo, mapasa kamay niyong mga tampalasan sa paghalik ni Judas; gapusin ng lubid; dalhin sa pagpaparipahan sa Iyo; tulad sa Korderong walang sala; iharap kay Anas, kay Caipas, kay Pilato at Herodes; lurhan, at pinaratangan at pinatotohanan ng mga saksing sinungaling, tampalin; maging alimura; matadtad ng sugat ang buo Mong katawan sa hampas ng suplina, putungan ng koronang tinik, natakpan ang Iyong mukha ng isang purpura, sa pagpapalibhasa sa Iyo, malagay sa isang pagkahubong kahiya-hiya; napako sa krus, at natindig sa kanya; napagitna sa dalawang magnanakaw na parang isa sa kanila; painumin ng apdong nilahukan ng suka, at ang Iyong tagiliran ay sulain ng isang sibat. Hanguin Mo na Panginoon ko, alang-alang doon sa madlang sakit na lubhang mapait para sa dalitaan Mo, ang mga kaluluwa sa Purgatoryo, sa pagdurusa nila, iakyat Mo silang matiwasay sa Iyong kaluwalhatian; iligtas Mo kami alang-alang sa mga karapatan ng Iyong kasantu-santuhang pagpa-pakasakit at pagkamatay sa krus, sa mga hirap sa impyerno, ng kami ay maging dapat na pumasok sa payapang kaharian, na Iyong pinagdalhan sa mapalad na magnanakaw na napakisama sa Iyong naripa sa krus; nabubuhay Ka at naghahari, kasama ng Diyos Ama, at ng Diyos Espiritu Santo, magpasawalang-hanggan. Siya nawa.

Nangunguna: Panginoon, maawa Ka sa kanya.
Lahat: Kristo, maawa ka sa kanya.

Nangunguna: Panginoon, kahabagan Mo siya.
Lahat: Kristo, kahabagan Mo siya.

Nangunguna: Panginoon, pakapakinggan Mo siya
Lahat: Kristo, pakapakinggan Mo siya.

Nangunguna: Diyos Ama sa langit.
Lahat: Maawa ka sa kanya.

Nangunguna: Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan
Lahat: Maawa ka sa kanya.

Nangunguna: Diyos Espiritu Santo.
Lahat: Maawa ka sa kanya.

Nangunguna: Santisima Trinidad, na tatlong Persona at iisang Diyos.
Lahat: Maawa ka sa kanya.


LITANYA KAY SANTA MARIA

(Tugon: ...Ipanalangin mo siya)

Santa Maria...
Santang Ina ng Diyos...
Santang Birhen, ng mga Birhen...
Ina ni Kristo...
Ina ng grasya ng Diyos...
Inang kasakdal sakdalan...
Inang walang malay sa kahalayan...
Inang di malapitan ng masama...
Inang kalinis-linisan...
Inang kaibig-ibig...
Inang kataka-taka...
Ina ng magandang kahatulan...
Ina ng mapag-adya...
Birheng dapat igalang...
Birheng dapat ipagbantog...
Birheng makapangyayari...
Birheng maawain...
Birheng matibay na loob sa magaling...

Salamin ng katwiran...
Luklukan ng karunungan...
Mula ng tuwa namin...
Sisidlan ng kabanalan...
Sisidlang bunyi at bantog...
Sisidlang bukod na mahal na makusaing sumunod sa
Panginoong Diyos...
Rosang bulaklak, na di mapuspos ng bait ng tao ang halaga...
Tore ni David...
Toreng Garing...
Bahay na Ginto...
Kaban ng Tipan...
Pinto ng langit...
Talang maliwanag...
Mapagpagaling sa mga taong makasalanan...
Mapang- aliw sa mga nagdadalamhati...
Mapag-ampon sa mga Kristiyano...
Reyna ng mga Anghel...
Reyna ng mga Patriarka...
Reyna ng mga Propeta...
Reyna ng mga Apostol...
Reyna ng mga Martir...
Reyna ng mga Confessor...
Reyna ng mga Birhen...
Reyna ng lahat ng mga Santo...
Reyna ng Kasantu-santuhang Rosaryo...
Reynang tigib ng lumbay...
Reynang iniakyat sa langit...
Reyna ng kapayapaan...

KORDERO NG DIYOS

Nangunguna: Kordero ng Diyos, na nakakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan...
Lahat: Patawarin Mo siya, Panginoon namin.

Nangunguna: Kordero ng Diyos, na nakakawala ng mga kasalanan ng sandaigdigan...
Lahat: Pakapakinggan Mo siya, Panginoon namin.

Nangunguna: Kordero ng Diyos, na nakakawala ng mga kasalanan ng santinakpang langit...
Lahat: Kaawaan Mo siya Panginoon.

Nangunguna: Sa ilalim ng Iyong pagkakandili, O Santang Ina ng Diyos, kami ay lumililong, huwag mong talikdan ang aming pag-amo-amo, kung dinatnan ng kasalatan, bagkus iyong iadya kami sa dilang panganib birheng mahal at maluwalhati.

ABA PO SANTA MARIANG HARI

Lahat: Aba po Santa Mariang Hari, Ina ng awa, Ikaw nga po ang kabuhayan at katamisan namin, aba, pinananaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag naming pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntung-hiningahan namin sa aming pagtangis; dini sa lupa, bayang kahapis-hapis, ay aba pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos na yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na Birhen.

Nangunguna: Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos.

Lahat: Nang kami’y maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesukristong aming Panginoon.

Nangunguna: Panginoon namin, dinggin Mong nalulugod ang aming pag-aamo-amo at dumating nawa sa Iyong tainga ang aming pagtangis.

Ipinagtatagubilin namin sa Iyo, Panginoon namin, ang mga kaluluwa sa Purgatoryo at ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________ sapagkat pumanaw na siya sa mundo. Mangyaring Iyong ipatawad sa kanya, alang-alang sa walang katapusan Mong awa, ang mga kasalanang nagawa, at laging mabuhay sa Iyo, magpasa-walang hanggan.

Lahat: Siya nawa.

KREDO NG APOSTOLES

Lahat: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.
Sumasamplataya ako kay Jesukristo,iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang-tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.


Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na Iglesya Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen.

Ama namin...

Aba Ginoong Maria...

Luwalhati...

Nangunguna: Pagkalooban Mo siya Poon ko ng kapayapaang walang hanggan.
Lahat: Magbigay sa kanya ng liwanag at ilaw na walang katapusan.
Nangunguna: Mapanatag nawa siya sa kapayapaan.
Lahat: Siya nawa.

Nangunguna: Panginoon kong Diyos, yamang inilagak Mo sa amin ang mga bakas ng Iyong Mahal na Pasyon, sa mahal na kumot na ibinalot sa iyong Kabanal-banalang katawan ng ibaba ka ni Jose sa krus. Ipagkaloob Mo po sa amin, mahabaging Panginoon alang-alang sa iyong kamatayan at paglilibing, na sila ay dalhin doon sa glorya ng pagkabuhay na mag-uli na kinabubuhayan Mo at pinaghaharian sa kasamahan ng Diyos Ama at pakikipagkaisa sa Diyos Espiritu Santo, magparating man at magpasa walang-hanggan. Siya nawa.

Huwag mo siyang ipahintulot, Panginoon ko.
Pakaingatan Mo siya sa masama.
Sa pinto ng impyerno, iilag Mo ang kanyang kaluluwa.
Mapanatag nawa siya sa kapayapaan,

Lahat: Siya nawa.

Nangunguna: Pakinggan Mo Poon ang aming daing. Dumating nawa sa mahal Mong tainga ang aming pagtawag.

Manalangin tayo...

Lahat: O Diyos ko, na sa kaginhawahan ng tao, hinihingi namin na kaawaan Mo na ang kaluluwa ng alipin Mong si ________, ang aming mga magulang, kapatid, kamag-anak. kaibigan/kapatid/magulang na namatay na dito sa katipunan nitong mapag-ampong Ama at sa tulong ng parating Birheng Maria, patawarin ang lahat ng kasalanan, ayon sa indulhensiyang kanilang ninanasa, pakundangan sa Iyong awa, at magsasamang parati doon sa kahariang walang hanggan.

Nangunguna: Pagkalooban Mo siya Poon ko ng kapayapaang walang hanggan,
Lahat: Magbigay sa kanya ng liwanag at ilaw na walang katapusan

Nangunguna: Mapanatag nawa siya sa kapayapaan.
Lahat: Siya nawa.

O Jesus na Kasantu-santuhan at Kamahal-mahalan, sa pagkamatay Mo po sa Mahal na Santa Krus, kaawaan at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________. (3x - Uulitin ng tatlong beses)

Birhen itong aming hain di man dapat tanggapin ang kaluluwa’t katawan namin, kaawaan mo’t ampunin sa kamatayang darating at ipag-amo-amo mo rin kay Jesus na Poon namin upang kami rin ay lingunin at kami’y patawarin sa salang nagawa namin.

Siya nawa.

Nangunguna: Alang-alang sa maralitang pagkamatay ng ating Panginoong Jesukristo at sa pitong sakit ni Santa Maria, siya nawang ikaginhawa at ikaluwalhati ng lahat ng mga kaluluwang nagpapakasakit sa Purgatoryo.

Lahat: Amen.

BENDITO

Nangunguna: Purihin at ipagdangal ang kasantu-santuhang sakramento sa altar at ang kalinis-linisang paglilihi kay Ginoong Santa Maria Ina ng Diyos at ating Panginoon, na di nagmana ng kasalanang orihinal sa mula’t mula, kailanman at magpasawalang hanggan.

Lahat: Siya nawa.

Ama namin...

Aba Ginoong Maria...

Luwalhati...

Nangunguna: Pagkalooban Mo siya Panginoon ng kapayapaang walang hanggan.
Lahat: Magbigay sa kanya ng liwanag ng ilaw na walang katapusan.

Nangunguna: Mapanatag nawa siya ng kapayapaan.
Lahat: Siya nawa.

Sa Ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo...+

AMEN.


20090811

Honoring Cory

The most concrete learning of all - being there as it unfolds
One can read the book, view the PowerPoint Presentation or watch the DVD Video and then do these things over and over again for an entire day…but any learning from these may not last or may need to be constantly reinforced.No audio-visual, no new media nor technology could ever come close to first hand actual experience.


August 4, 2009, the Funeral Procession of the late Pres. Cory Aquino, Roxas Boulevard, Malate, Manila

The students who joined the school's contingent to the Funeral March of former President Cory Aquino had the most concrete learning of all…by being there where the event is unfolding. They did not only saw and heard everything, they felt the crowd pressing, the heat, the cold, the wind, and the rain. Tired, hungry and drenched by the heavy downpours…it will be hard for them to forget the moment. They may even tell the story to the next generation.

For all 225 pictures and video clips, please select, click and download from the following slideshow: