20140417

Panalangin sa Ikatlo ng Hapon

(Three O' Clock Prayer to the Divine Mercy)


  Pumanaw ka, Hesus,
    subalit ang bukal ng buhay
    ay bumalong para sa mga kaluluwa
    at ang karagatan ng awa ay
    bumugso para sa sanlibutan.

  O bukal ng buhay,
    walang-hanggang awa ng Diyos,
    yakapin mo ang sangkatauhan
    at ibuhos mong ganap
    ang iyong sarili
    para sa aming lahat.

  O banal na dugo at tubig
    na dumaloy mula sa puso ni Hesus
    bilang bukal ng awa
    para sa aming lahat,
    kami ay nananalig sa Iyo.

  Banal na Diyos,
  Banal na puspos ng kapangyarihan,
  Banal na walang-hanggan,
    maawa po kayo sa amin
    at sa buong mundo.

  Banal na Diyos,
  Banal na puspos ng kapangyarihan,
  Banal na walang-hanggan,
    maawa po kayo sa amin
    at sa buong mundo.

  Banal na Diyos,
  Banal na puspos ng kapangyarihan,
  Banal na walang-hanggan,
    maawa po kayo sa amin
    at sa buong mundo.

  Amen.

  O Hesus, Hari ng awa,
    kami ay nananalig sa Iyo.

No comments:

Post a Comment

Salamat po sa inyong pagtangkilik sa blog na ito. Mahalaga po sa amin ang anumang inyong sasabihin tungkol sa nakasulat dito. Nagbibigay po ito sa amin ng pagkakataon na marinig kayo at malaman ang inyong saloobin. Gagawin po namin ang buo naming makakaya para makasagot agad sa inyo. Hindi po agad lalabas sa page ang inyong sinulat. Sasailalim po muna ito sa pagsusuri. sa loob ng hanggang isang araw. Nawa'y sumainyo po lagi ang pagpapala at biyaya ng Diyos.

(Thank you for your patronage to this blog. Any comment that you will write about what we have published here is important to us. This give us an opportunity to hear what you have to say and know your thoughts. We will do our best to respond to you as soon as we can. Your comment will not appear immediately but will undergo moderation for up to a day. May God bless you always.)