20101030

Panalangin Para Sa Kaluluwa

(Maaring gamitin ang rosaryo sa panalangin na ito. Ang Sampung Panalangin ay sa bahagi ng sampung "Aba Ginoong Maria")

Sa Ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo...+

AMEN.

Lahat: Panginoon kong Jesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin. Pinagsisihan kong masakit sa tanang loob ko ang dilang kasalanan ko. Ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon ko at Ama ko, na iniibig ko ng lalo sa lahat. Nagtitika akong matibay na di na muling magkakasala sa iyo, nagtitika naman akong magkumpisal ng dilang kasalanan ko. Umaasa akong patatawarin Mo rin alang-alang sa Iyong mahal na Pasyon at pagkamatay Mo sa krus alang-alang sa akin. Siya nawa.

Buksan Mo, Panginoon ko, ang mga labi namin, palusugin ang aming mga loob at pakalinisin sa mga walang kapakanang mahahalay at linsong akala; papagningasin Mo ang aming puso ng magunam-gunam naming mataimtim ang Kamahal-mahalan Mong pinagdaanang hirap at kamatayan, sampu ng kapait-paitang dinalita ng Iyong marangal na Ina, at ng maging dapat kaming dinggin sa harapan ng Iyong di-matingkalang kapangyarihan, na nabubuhay Ka at naghahari magpasawalang-hanggan. Siya nawa.


ANG SAMPUNG PANALANGIN 

Namumuno: Lubhang maawaing Jesus ko, lingapin Mo ng matang maamo ang mga kaluluwa ng mga bininyagang nangamatay, lalo na ang kaluluwa ng namatay naming kaibigan/kapatid/magulang na si ________. Na dahil sa kanila ay nagpakasakit ka at namatay sa krus. Siya nawa.

 1. Jesus ko alang-alang sa masaganang dugo na Iyong ipinawis ng manalangin Ka sa Halamanan.

  Tugon: Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________.
   
 2. Jesus ko, alang-alang sa tampal na tinanggap ng Iyong kagalang-galang na mukha.

  Tugon: Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________.
   
 3. Jesus ko, alang-alang sa masasakit na hampas na Iyong tiniis.

  Tugon: Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________.
   
 4. Jesus ko, alang-alang sa koronang tinik na nagsitimo sa kasantu-santuhan Mong ulo.

  Tugon: Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________.
   
 5. Jesus ko, alang-alang sa paglakad Mo sa lansangan ng kapaitan ng krus ay Iyong kababaw-babaw.

  Tugon: Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________.
   
 6. Jesus ko, alang-alang sa kasantu-santuhan Mong mukha na naliligo sa dugo ay Iyong binayaang malarawan sa birang ni Veronica.

  Tugon: Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________.
   
 7. Jesus ko, alang-alang sa damit Mong natitigmak ng dugo na biglang pinaknit at hinubad sa Iyong katawan niyong mga tampalasan.

  Tugon: Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________.
   
 8. Jesus ko, alang-alang sa kasantu-santuhan Mong katawan na napako sa krus.

  Tugon: Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________.
   
 9. Jesus ko, alang-alang sa Iyong mga kasantu-santuhang paa at kamay na pinakuan ng mga pakong ipinagdalita Mong masakit.

  Tugon: Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________.
   
 10. Jesus ko, alang-alang sa tagiliran Mong nabuksan sa saksak ng isang matalim na sibat ay binukalan ng dugo at tubig.

  Tugon: Kaawaan Mo at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________. 

AMA NAMIN
Ama namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo.
Mapasaamin ang kaharian Mo.
Sundin ang loob Mo dito sa lupa, para ng sa langit.

Bigyan Mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. 
At patawarin Mo po kami sa aming mga sala,
Para ng pagpapatawad namin Sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag Mo po kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya Mo po kami sa lahat ng masama.
Amen

ABA GINOONG MARIA
Aba, Ginoong Maria!
Napupuno ka ng grasya,
ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo;
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, 
ngayon at kung kami'y mamamatay.
Amen.

LUWALHATI 
Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan.
Amen.

Namumuno: Pagkalooban Mo siya Panginoon ng kapayapaang walang hanggan.
Lahat: Magbigay sa kanya ng liwanag at ilaw na walang hanggan.

Namumuno: Mapanatag nawa siya sa kapayapaan.
Lahat: Siya nawa.

(5X - Uulitin ng limang beses Ang Sampung Panalangin, "Lubhang maawaing Jesus ko...", Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, at "Kapayapaang Walang Hanggan/Eternel Rest" na gamit ang rosaryo) 

PANALANGIN

Lahat: Katamis-tamisang Jesus ko, na sa pagsakop Mo sa sangkatauhan, ay inibig Mong Ikaw ay ipinanganak; tumulo ang Iyong mahalagang dugo sa pagsusugat; alipustain ng mga Hudyo, mapasa kamay niyong mga tampalasan sa paghalik ni Judas; gapusin ng lubid; dalhin sa pagpaparipahan sa Iyo; tulad sa Korderong walang sala; iharap kay Anas, kay Caipas, kay Pilato at Herodes; lurhan, at pinaratangan at pinatotohanan ng mga saksing sinungaling, tampalin; maging alimura; matadtad ng sugat ang buo Mong katawan sa hampas ng suplina, putungan ng koronang tinik, natakpan ang Iyong mukha ng isang purpura, sa pagpapalibhasa sa Iyo, malagay sa isang pagkahubong kahiya-hiya; napako sa krus, at natindig sa kanya; napagitna sa dalawang magnanakaw na parang isa sa kanila; painumin ng apdong nilahukan ng suka, at ang Iyong tagiliran ay sulain ng isang sibat. Hanguin Mo na Panginoon ko, alang-alang doon sa madlang sakit na lubhang mapait para sa dalitaan Mo, ang mga kaluluwa sa Purgatoryo, sa pagdurusa nila, iakyat Mo silang matiwasay sa Iyong kaluwalhatian; iligtas Mo kami alang-alang sa mga karapatan ng Iyong kasantu-santuhang pagpa-pakasakit at pagkamatay sa krus, sa mga hirap sa impyerno, ng kami ay maging dapat na pumasok sa payapang kaharian, na Iyong pinagdalhan sa mapalad na magnanakaw na napakisama sa Iyong naripa sa krus; nabubuhay Ka at naghahari, kasama ng Diyos Ama, at ng Diyos Espiritu Santo, magpasawalang-hanggan. Siya nawa.

Nangunguna: Panginoon, maawa Ka sa kanya.
Lahat: Kristo, maawa ka sa kanya.

Nangunguna: Panginoon, kahabagan Mo siya.
Lahat: Kristo, kahabagan Mo siya.

Nangunguna: Panginoon, pakapakinggan Mo siya
Lahat: Kristo, pakapakinggan Mo siya.

Nangunguna: Diyos Ama sa langit.
Lahat: Maawa ka sa kanya.

Nangunguna: Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan
Lahat: Maawa ka sa kanya.

Nangunguna: Diyos Espiritu Santo.
Lahat: Maawa ka sa kanya.

Nangunguna: Santisima Trinidad, na tatlong Persona at iisang Diyos.
Lahat: Maawa ka sa kanya.


LITANYA KAY SANTA MARIA

(Tugon: ...Ipanalangin mo siya)

Santa Maria...
Santang Ina ng Diyos...
Santang Birhen, ng mga Birhen...
Ina ni Kristo...
Ina ng grasya ng Diyos...
Inang kasakdal sakdalan...
Inang walang malay sa kahalayan...
Inang di malapitan ng masama...
Inang kalinis-linisan...
Inang kaibig-ibig...
Inang kataka-taka...
Ina ng magandang kahatulan...
Ina ng mapag-adya...
Birheng dapat igalang...
Birheng dapat ipagbantog...
Birheng makapangyayari...
Birheng maawain...
Birheng matibay na loob sa magaling...

Salamin ng katwiran...
Luklukan ng karunungan...
Mula ng tuwa namin...
Sisidlan ng kabanalan...
Sisidlang bunyi at bantog...
Sisidlang bukod na mahal na makusaing sumunod sa
Panginoong Diyos...
Rosang bulaklak, na di mapuspos ng bait ng tao ang halaga...
Tore ni David...
Toreng Garing...
Bahay na Ginto...
Kaban ng Tipan...
Pinto ng langit...
Talang maliwanag...
Mapagpagaling sa mga taong makasalanan...
Mapang- aliw sa mga nagdadalamhati...
Mapag-ampon sa mga Kristiyano...
Reyna ng mga Anghel...
Reyna ng mga Patriarka...
Reyna ng mga Propeta...
Reyna ng mga Apostol...
Reyna ng mga Martir...
Reyna ng mga Confessor...
Reyna ng mga Birhen...
Reyna ng lahat ng mga Santo...
Reyna ng Kasantu-santuhang Rosaryo...
Reynang tigib ng lumbay...
Reynang iniakyat sa langit...
Reyna ng kapayapaan...

KORDERO NG DIYOS

Nangunguna: Kordero ng Diyos, na nakakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan...
Lahat: Patawarin Mo siya, Panginoon namin.

Nangunguna: Kordero ng Diyos, na nakakawala ng mga kasalanan ng sandaigdigan...
Lahat: Pakapakinggan Mo siya, Panginoon namin.

Nangunguna: Kordero ng Diyos, na nakakawala ng mga kasalanan ng santinakpang langit...
Lahat: Kaawaan Mo siya Panginoon.

Nangunguna: Sa ilalim ng Iyong pagkakandili, O Santang Ina ng Diyos, kami ay lumililong, huwag mong talikdan ang aming pag-amo-amo, kung dinatnan ng kasalatan, bagkus iyong iadya kami sa dilang panganib birheng mahal at maluwalhati.

ABA PO SANTA MARIANG HARI

Lahat: Aba po Santa Mariang Hari, Ina ng awa, Ikaw nga po ang kabuhayan at katamisan namin, aba, pinananaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag naming pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntung-hiningahan namin sa aming pagtangis; dini sa lupa, bayang kahapis-hapis, ay aba pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos na yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na Birhen.

Nangunguna: Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos.

Lahat: Nang kami’y maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesukristong aming Panginoon.

Nangunguna: Panginoon namin, dinggin Mong nalulugod ang aming pag-aamo-amo at dumating nawa sa Iyong tainga ang aming pagtangis.

Ipinagtatagubilin namin sa Iyo, Panginoon namin, ang mga kaluluwa sa Purgatoryo at ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________ sapagkat pumanaw na siya sa mundo. Mangyaring Iyong ipatawad sa kanya, alang-alang sa walang katapusan Mong awa, ang mga kasalanang nagawa, at laging mabuhay sa Iyo, magpasa-walang hanggan.

Lahat: Siya nawa.

KREDO NG APOSTOLES

Lahat: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.
Sumasamplataya ako kay Jesukristo,iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang-tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.


Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na Iglesya Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen.

Ama namin...

Aba Ginoong Maria...

Luwalhati...

Nangunguna: Pagkalooban Mo siya Poon ko ng kapayapaang walang hanggan.
Lahat: Magbigay sa kanya ng liwanag at ilaw na walang katapusan.
Nangunguna: Mapanatag nawa siya sa kapayapaan.
Lahat: Siya nawa.

Nangunguna: Panginoon kong Diyos, yamang inilagak Mo sa amin ang mga bakas ng Iyong Mahal na Pasyon, sa mahal na kumot na ibinalot sa iyong Kabanal-banalang katawan ng ibaba ka ni Jose sa krus. Ipagkaloob Mo po sa amin, mahabaging Panginoon alang-alang sa iyong kamatayan at paglilibing, na sila ay dalhin doon sa glorya ng pagkabuhay na mag-uli na kinabubuhayan Mo at pinaghaharian sa kasamahan ng Diyos Ama at pakikipagkaisa sa Diyos Espiritu Santo, magparating man at magpasa walang-hanggan. Siya nawa.

Huwag mo siyang ipahintulot, Panginoon ko.
Pakaingatan Mo siya sa masama.
Sa pinto ng impyerno, iilag Mo ang kanyang kaluluwa.
Mapanatag nawa siya sa kapayapaan,

Lahat: Siya nawa.

Nangunguna: Pakinggan Mo Poon ang aming daing. Dumating nawa sa mahal Mong tainga ang aming pagtawag.

Manalangin tayo...

Lahat: O Diyos ko, na sa kaginhawahan ng tao, hinihingi namin na kaawaan Mo na ang kaluluwa ng alipin Mong si ________, ang aming mga magulang, kapatid, kamag-anak. kaibigan/kapatid/magulang na namatay na dito sa katipunan nitong mapag-ampong Ama at sa tulong ng parating Birheng Maria, patawarin ang lahat ng kasalanan, ayon sa indulhensiyang kanilang ninanasa, pakundangan sa Iyong awa, at magsasamang parati doon sa kahariang walang hanggan.

Nangunguna: Pagkalooban Mo siya Poon ko ng kapayapaang walang hanggan,
Lahat: Magbigay sa kanya ng liwanag at ilaw na walang katapusan

Nangunguna: Mapanatag nawa siya sa kapayapaan.
Lahat: Siya nawa.

O Jesus na Kasantu-santuhan at Kamahal-mahalan, sa pagkamatay Mo po sa Mahal na Santa Krus, kaawaan at patawarin ang kaluluwa ng aming kaibigan/kapatid/magulang na si ________. (3x - Uulitin ng tatlong beses)

Birhen itong aming hain di man dapat tanggapin ang kaluluwa’t katawan namin, kaawaan mo’t ampunin sa kamatayang darating at ipag-amo-amo mo rin kay Jesus na Poon namin upang kami rin ay lingunin at kami’y patawarin sa salang nagawa namin.

Siya nawa.

Nangunguna: Alang-alang sa maralitang pagkamatay ng ating Panginoong Jesukristo at sa pitong sakit ni Santa Maria, siya nawang ikaginhawa at ikaluwalhati ng lahat ng mga kaluluwang nagpapakasakit sa Purgatoryo.

Lahat: Amen.

BENDITO

Nangunguna: Purihin at ipagdangal ang kasantu-santuhang sakramento sa altar at ang kalinis-linisang paglilihi kay Ginoong Santa Maria Ina ng Diyos at ating Panginoon, na di nagmana ng kasalanang orihinal sa mula’t mula, kailanman at magpasawalang hanggan.

Lahat: Siya nawa.

Ama namin...

Aba Ginoong Maria...

Luwalhati...

Nangunguna: Pagkalooban Mo siya Panginoon ng kapayapaang walang hanggan.
Lahat: Magbigay sa kanya ng liwanag ng ilaw na walang katapusan.

Nangunguna: Mapanatag nawa siya ng kapayapaan.
Lahat: Siya nawa.

Sa Ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo...+

AMEN.


88 comments:

 1. Salamat po sa sino mang nag-post nitong Panalangin sa Yumao. Napakalaking tulong na hindi natin iniisip na isang araw ay bigla na lang nating kailangan.

  ReplyDelete
  Replies
  1. maraming salamat sa nagpost nitong dasal na ito at talagang kailangan natin lahat ito lalo na sa oras ng ating kapighatian na dapat tayo ay humingi ng tulong sa Diyos para matulungan natin ang ating mga mahal sa buhay na makaakyat sa kalangitan ng Diyos

   Delete
  2. Maggie Mendiola VergaraJuly 19, 2014 at 12:37 PM

   TO
   Alex
   may you rest in peace

   Delete
  3. Salamat din po ng marami sa inyong pag-comment at pagbabahagi. Nagkakaisa po tayo sa damdamin at nakikiramay po kami sa inyo. Sa pagpanaw ng isang minamahal, nais natin na makapiling pa sila...kahit man lang sa paghahatid sa kanila sa pamamagitan ng ating pagdarasal...hanggang sa masalubong na ng ating mga tinig ang mga anghel, mga banal, mga nauna nang mahal sa buhay, ang Mahal na Inang Maria at ang Panginoong Diyos mismo. Nawa'y mas lalo po ninyong madama ang pag-ibig, ang yakap ng Diyos sa mga panahon ng pangungulila at kalungkutan. Patuloy po sana tayong basbasan at samahan ng Diyos!

   Delete
  4. Salamat po. Nagdasal kami sa 40 days ng lolo ko. Just now eto ang binasa namin. Yung Bendito ba ayun ba yung latin na dinadasal ng mga nagdadasal sa huli?

   Delete
  5. Hi Vladimir, salamat sa comment. Mabuti at nakatulong ang dasal na ito sa inyo. Hindi ako sigurado sa isasagot ko sa iyo. Ang napapansin ko lang, maraming mga dasal na nagtatapos sa Bendito.

   Halimbawa:

   Adoration Of The Blessed Sacrament & Benediction
   http://allsoulschurchssf.org/content/adoration-blessed-sacrament-benediction

   Sa guide na nasa webpage, "benediction" ang nasa huling bahagi.

   DIVINE PRAISES
   Blessed be God.
   Blessed be his Holy Name.
   Blessed be Jesus Christ, true God and true Man.
   Blessed be the Name of Jesus....

   Bendito sea Dios
   Bendito sea su santo Nombre
   Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre
   Bendito sea el Nombre de Jesus

   Magkatulad ang tanong ninyo ni Sonrio. Ire-repost ko sa ibaba ang palitan namin ng message at baka makatulong sa pag-uwa natin dito.

   sonrio, July 14, 2013 at 6:51 AM

   Tanong lamang po... Ano po ba yung bendito? Ito po ba yung parang latin na sinasabi ng namumuno? Pwede nyo din po bang isama dito?

   ACE, February 20, 2014 at 3:04 PM

   Hi, salamat po sa inyong tanong. Sa initial research ko, ang pagkakaintindi ko sa Bendito ay "Benediction."

   "Alabado sea el Santisimo Sacramento del Altar! Bendita sea la Limpia y Purisima Concepcion de Nuestra Senora Maria Santisima sin mancha de pecado original!

   Praised be the Most Holy Sacrament of the Altar! Blessed be the stainless and most pure Conception of Our Lady Mary Most Holy without the taint of original sin!"

   Source: LAND OF MARY IMMACULATE
   Marion A. Habig, O.F.M.
   http://www.ewtn.com/library/HOMELIBR/LANDMARY.HTM

   BENDITO

   Nangunguna: Purihin at ipagdangal ang kasantu-santuhang sakramento sa altar at ang kalinis-linisang paglilihi kay Ginoong Santa Maria Ina ng Diyos at ating Panginoon, na din nagmana ng kasalanang orihinal sa mula’t mula, kailanman at magpasawalang hanggan.


   Delete
  6. Eto ung tinatawag na DECENARIO. Im from upland Cavite and madami pang nagdadasal nito at me mga copies na rin na we call "Tunguhan". Pag 40days eto ung dindasal pag may Rosario Cantada with Latin prayers. The Litany is in Latin but sung beautifully by the cantoras. Nostalgic feels whenever i hear the Cantada...me ilang part lang sa dasal sa taas na iba sa amin... tanx for sharing

   Delete
 2. Maraming salamat sa iyong comment. Nagbigay ng bagong pag-asa ang comment mo sa akin, na may nangailangan at naghanap din pala nito. Noon kasing naghanap ako nito sa internet, nahirapan ako na makakita. Kaya ng ginawa namin ito para sa isang namayapang mahal sa buhay,kinopya mula sa isang printed booklet, sinubukan kong i-share dito. God bless you and your family.

  ReplyDelete
 3. ako din po nagpapasalamat sa nagpost nito,kailangan po ksi namin to...malaking bagay po ang pagpost po nito..salamat po ulit

  ReplyDelete
  Replies
  1. Wala pong anuman at maraming salamat din po sa inyong pagsulat sa amin. Naniniwala po kami (na nagtulong-tulong na nagsaayos nito), na kalooban ng Diyos na malaman ng marami pa ang dasal na ito.

   Delete
 4. Tanong lamang po... Ano po ba yung bendito? Ito po ba yung parang latin na sinasabi ng namumuno? Pwede nyo din po bang isama dito? Salamat po... At patnubayan pa kayo ng Poong maykapal

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi, salamat po sa inyong tanong. Sa initial research ko, ang pagkakaintindi ko sa Bendito ay "Benediction."

   "Alabado sea el Santisimo Sacramento del Altar! Bendita sea la Limpia y Purisima Concepcion de Nuestra Senora Maria Santisima sin mancha de pecado original!

   Praised be the Most Holy Sacrament of the Altar! Blessed be the stainless and most pure Conception of Our Lady Mary Most Holy without the taint of original sin!"

   Source: LAND OF MARY IMMACULATE
   Marion A. Habig, O.F.M.
   http://www.ewtn.com/library/HOMELIBR/LANDMARY.HTM

   BENDITO

   Nangunguna: Purihin at ipagdangal ang kasantu-santuhang sakramento sa altar at ang kalinis-linisang paglilihi kay Ginoong Santa Maria Ina ng Diyos at ating Panginoon, na din nagmana ng kasalanang orihinal sa mula’t mula, kailanman at magpasawalang hanggan.

   Patuloy po naming ire-research ang tungkol dito para sa kaalaman ng lahat.

   Delete
  2. Thank you so much for posting this prayer. It's really a big help.

   Delete
 5. Salamat at nagamit din namin ito.

  ReplyDelete
 6. thank you very much for posting this prayer.this really a great help...

  ReplyDelete
  Replies
  1. You're welcome. Thank you for expressing your appreciation.

   Delete
 7. SALAMAT PO SA NAG POST KASI SA PANAHON NGAYON LALO NA SA MAYNILA BIHIRA NA ANG NAGDADASAL NG GANITO LANO NA NGAYON KAILANGAN KO ITO PARA SA 40 DAYS NG KAPATID KO WALA NAMAN NAGDADASAL DITO SA MAYNILA KAYA KAMI NA LAMANG ANG MABDASAL PARA SA KANYA GAMIT ANG DASAL NA ITO SALAMAT...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Salamat din po sa pagsulat sa amin. Pagbubutihin pa po namin ang layout para mas makukuha pa ang sequence ng dasal na ito. Ikinalulugod po namin na nakatulong kami. Naniniwala po kami na ang mga nilalaman ng dasal na ito ay makakakatulong sa mga nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Ito ay isang paghahatid sa ating minamahal para tanggapin na siya sa piling ng Panginoong Diyos at ng lahat ng mga banal.

   Delete
 8. Marami pong salamat sa mga nag-abalang kumopya ng panalangin na ito para sa mga yumao. Nawa'y pagpalain po kayo ng Poong Maykapal.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walang anuman po at salamat sa inyong pagsulat. Patuloy po naming isasaayos ang dasal na ito. Pagpalain din po kay ng Panginoong Diyos.

   Delete
 9. Replies
  1. You're welcome. May God bless you.

   Delete
 10. Salamat po sa post ng dasal para sa kaluluwa.

  ReplyDelete
 11. Thanks for uploading this prayers..... More power and God Bless

  ReplyDelete
 12. Wala sa aking kapamilya ka anak o kaibigan ang namayapa, i don't know why, pero 1:30 am nung mgcng ako. At ito ang pumaxok sa aking isipan. Dali dali ko itong hinanap. And luckily, i found it. Dahil may isang interesanteng taong kagaya mo ang nag bahagi nito. Ilang taon na ang nkalipas nung huli ko itong hinanap. Bigo ako noon. Naisip ko kasi, nangamatay na ang mga matatandang mandarasal sa aming lugar. Salamat ulit. Sana ay makita kta o makausap. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Katulad mo, hinanap ko rin ang dasal na ito sa internet. Nahanap ko ang Sampung Panalangin...pero nakakalungkot na ang nagpost pa ay isang kumakalaban sa pananampalatayang Katoliko. Inilagay para pulaan at maliitin ang ating paniniwala.

   Ang kopya na ibinahagi namin dito ay mula sa mapagkakatiwalaan, at may-patnugot na mga imprenta (approved sources). Sisikapin namin na magbigay pa ng dagdag na impormasyon tungkol sa dasal na ito.

   Sa panahon ng makabagong pagpapalaganap ng Ebanghelyo, sana ay buhayin natin ang mga dasal at panalangin para sa henerasyon ngayon at sa darating.

   Nawa'y laging sumaiyo at sa iyong mga minamahal ang pagpapala at awa ng Diyos!

   Delete
 13. Salamat po sa nag share ng panalanging ito...God bless you

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walang anuman po. Salamat sa comment. May God continue to bless you, too.

   Delete
 14. pang 40 days rin ba to?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Opo, magagamit po ito sa panahon ng paglalamay, sa 9th day, sa 40th day, sa birthday, sa Araw ng mga Kaluluwa, sa pagdalaw sa puntod ng namatay o kahit mga ordinaryong araw lang. Ang mahalaga po ay naipapahayag natin ang ating pagmamahal natin sa Diyos at sa ating mahal sa buhay na namayapa na. God bless you.

   Delete
 15. maraming salamat ACE. malaking tulong sakin at lalo n s mga taong nasa ibang bansa ang panalanging ito. ito ang naging guide ko para sa yumao kong ama ngayon ang ika-40 araw ng pagpanaw nya... kahit ngiisa lng ako na nagdadasal alam ko naiparamdam ko sa aking ama ang panalangin na para sa kanya..maraming maraming salamat. - juvy

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ikinagagalak po namin na nakatulong kami sa inyo, Juvy. Naniniwala po kami na ang panalangin na ito ay magbubuklod sa bawat miyembro ng pamilya, kahit pa nasa magkaibang bansa...o nasa kabilang buhay na.

   Tama po kayo na kahit na nag-iisa kayo sa inyong pananalangin, maipapahayag ninyo ang inyong pagmamahal sa inyong ama...at madarama ninyo ang pagsama sa inyo ng Mahal na Birheng Maria, mga anghel at mga santo. Salamat din po sa pagsulat ninyo. Sumainyo po nawa lagi ang pagpapala ng ating Diyos.

   Delete
 16. Thank you Ace for this prayer. It's really a big help for us. Its papas death anniversary and unfortunately there's no one to lead the novena, we tried to search online and found this prayer. Thank you so much and God bless..

  ReplyDelete
  Replies
  1. You're welcome, Wanne. We are glad we were able to help you pray to your papa. We hope we can continue to improve the layout of the prayer to really guide those who will be using it.

   By the way, this is prayed using the rosary, with the "Sampung Panalangin" replacing the Hail Mary beads.

   We hope we can find the time to also post an English or a Bilingual version of this prayer for the benefit or more people. Thank you for writing and may God bless you, too.

   Delete
 17. It was indeed a great help. Good job for this blog site :) I can't remember when was the last time I heard this prayer, and now here's a copy. Thank you so much. Godbless!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you for your comment and the appreciation, Jean. The comments here have been motivating me to share and post more content that other people may find useful. When I have more time I would also like to post some video clips of our actual use of this prayer. Maybe that would be more helpful.

   Delete
 18. Maraming salamat po sa nagpost ng panalangin na ito, matagal ko nang gustong mhanap at matutunan eto pero sa wakas at nahanap ko rin dito..... gusto kong dasalin eto para sa aking ina na nmatay na at mga kamag anak kaibigan,
  Muli akoy nagppasalamat po saiyo na nagpakahirap na i post ang dasal na eto, pagpalain po sana kau.

  ReplyDelete
 19. Maraming salamat po saiyo na nag post ng panalanging ito, Nagppasalamat ako at nahanap ko rin ang dasal na ito para sa kaluluwa, kailangan ko po kc ito para sa aking ina n nmatay na at mga kaibigan at kamag anak....
  Muli maraming salamat at pagpalain sana kau.....

  ReplyDelete
 20. Maraming salamat po sa nagpost ng panalanging ito, matagal ko ng hinanap pero ngayon ko lang nhanap ito, malaking tulong ito saakin para sa magulang ko at mga kamag anak at kaibigang namatay na.
  Muli maraming salamat po, pagpalain sana kau....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Salamat din ng marami sa iyong comment, Emmie. Gusto naming, makatulong sa lahat. Alam namin ang nararamdaman ng isang nawalan ng isang mahal sa buhay. Sa panalangin na ito naramdaman namin kung papaano maihahatid sa Panginoong Diyos ang isang taong mahal natin. Gusto namin maramdaman rin ninyo...ang kapayapaan at kapanatagan ng loob na nadarama namin kapag dinadasal namin ito. Pagpalain rin po sana kayo ng ating mapagmahal na Diyos.

   Delete
 21. thank you po for sharing this, a big help po as my father's death anniv will be on Sat. 26th April. I keep on searching for this till I found your site. I can say a prayer for my departed parents using this... will share your site to my friends here in UAE.. God bless po....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Salamat sa pag-appreciate. Nalalaman namin na marami pala talaga ang naghahanap ng mga dasal at panalangin. Sana makapag-upload pa kami ng mga tulad nito at makapag-preserve din dito ng mga malapit nang mawala para kahit papaano maipagpatuloy and debosyon .

   Delete
 22. meron po ba nito sa english version?

  ReplyDelete
  Replies
  1. HI Mayeth, Nakakita na ako ng English nitong Sampung Panalangin pero hindi ko alam kung may combination na katulad nitong "Panalangin sa Kaluluwa". I've been tracing the old prayer booklet where we have drawn most of the parts of this long prayer. Hindi pa mahanap. Gusto ko sana i-acknowlge ang original source at i-mention ang mga imprematur etc.

   May Prayer for the Departed akong nabili sa St. Paul's pero mas maikli yon at simple lang. Gusto ko ang mga words nitong "Panalangin Para Sa Kaluluwa."

   Last Apr. 15, 2014 I was asked to lead this prayer for a relative because it was a first year death anniversary. And this was before we prayed the Pasyon.

   Delete
  2. By the way, if you will notice, ang beginning prayer..." Panginoon kong Jesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin. Pinagsisihan kong masakit sa tanang loob ko ang dilang kasalanan ko." appears to be an Act of Contrition. And all throughout the prayer, you would notice the Tagalog of the Eternal Rest Prayer "Pagkalooban Mo siya Panginoon ng kapayapaang walang hanggan..."

   Delete
 23. Kamamatay lang po ng kapatid ko. At naghahanap kami ng dasal na magagamit sa pa-siyam niya. Thank you po sa pag-upload at di na namin kailangan bumili pa

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ikinalulugod po namin na makatulong sa inyo.

   Sa pagpost namin ng panalangin na ito, wala kaming hangarin na kumpitensiyahin ang mga ipinagbibili na naka-imprenta...lalo na yung mga nasa simbahan. Hinihikayat po namin ang lahat na makakabasa nito na bumili pa rin ng mga naka-imprenta at tumulong tayo sa paglikom ng pondo para sa simbahan. Ang kopya na nandito ay, higit sa lahat, para sa mga walang mabilhan o walang kakayahan na bumili. Maraming salamat po.

   Delete
 24. Ito rin po ba ang dinadasal 9 day before undas sa mga kaluluwa ng mga yumao?my own site p po b kyo?

  ReplyDelete
 25. Ito rin po ba ang dinadasal 9 day before undas sa mga kaluluwa ng mga yumao?my own site p po b kyo?

  ReplyDelete
 26. Ito rin po ba ang dinadasal 9 day before undas sa mga kaluluwa ng mga yumao?my own site p po b kyo?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Opo, marami pong paraan ng pagdarasal nito. Pwede po na dasalin ng 9 days bago mag-undas. Kami po dinadasal namin ito sa puntod ng yumao naming mahal sa buhay.

   Delete
 27. Ito rin po ba ang ginagamit na dasal sa kaluluwa ng mga yumao 9 days praying before undas? Myron p po b kyobg ibng site.thnks

  ReplyDelete
 28. Ito rin po ba ang dinadasal 9 day before undas sa mga kaluluwa ng mga yumao?my own site p po b kyo?

  ReplyDelete
 29. Maraming salamat po sa pagpost/share ng panalangin sa kaluluwa. Malaking tulong po ito sa aming nasa malayong lugar at di makakauwi, gustuhin man namin, sa araw ng undas.

  ReplyDelete
 30. maraming maraming salamat po dito. napakalaking tulong :) God bless po sa inyo! :)

  ReplyDelete
 31. Hi po,pwde din po ba ito sa 5 buwan kong pamangkin nanamatay ngayon lang..

  ReplyDelete
 32. Pwede na ba itong dasalin araw2x hanggang matapos ang 40 days ??

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pwede po. Ang mahalaga po ay ang pagsasapuso ng dinarasal.

   Delete
 33. Thank you for sharing this prayer. My friend's mom 1st death anniversary is approaching and we are looking for this.

  ReplyDelete
 34. Salamat ng marami sa pagpost napagdasal namin si kuya Be ngayon araw na nawala siya sa amin ,magiging malungkot ako kung hindi namin ito nagawa..we love him en really miss him a lot...alam namin masaya siya sa piling ni Lord at ng mga mahal namin sa buhay lalona ng tangi naming Inay.....

  ReplyDelete
 35. Salamat ng marami sa pagpost napagdasal namin si kuya Be ngayon araw na nawala siya sa amin ,magiging malungkot ako kung hindi namin ito nagawa..we love him en really miss him a lot...alam namin masaya siya sa piling ni Lord at ng mga mahal namin sa buhay lalona ng tangi naming Inay.....

  ReplyDelete
 36. Thank you sa nag post ng prayers na ito. We need this for this coming 40th day of my son.

  ReplyDelete
 37. Thank you sa nag post ng prayers na ito. We need this for this coming 40th day of my son.

  ReplyDelete
 38. Thank you for this prayers for the dead. In the place where I came from, the older folks called it San Gregorio, maybe because it originated from St. Gregory or approved by Pope Gregory. The one missing here is the "Requimeter Donnais Domine...recited after every decade of the rosary beads. My aunt, was one of the sought after 'mamumuno" or lead in the recitations of these prayers, but from what I can recall there's few more beautiful verses included aside from Paghahain. Not sure if it was only in our place (Batangas/Quezon) that the prayers said is the same or some variation depending on the lead.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank you for the information you shared. We will check on this.

   Delete
 39. Pwede po kaya ito sa 7 months n pretern baby kasi diba angel palang kapag baby so wala pa daw kasalanan...

  ReplyDelete
 40. Thank u ng marami sa ngpost n2 dinasal qng mag1 2 ngaun 40 days ni inang at nasa malayo aqoh salamat po ng marami ...ang dami qng luha pagkatapos ....godbless u po

  ReplyDelete
 41. Isang pagliligtas ng lahat ng kaluluwa sa purgatoryo para sa ating lahat.

  ReplyDelete
 42. Salamat po sa dasal na ito. Dipo tlaga ako marunong mag novena. Pero sa pamamagitan nito nagawa kong ipagdasal ang lola kong namatay last May 24,2017 ..base ako sa Australia at di uso sa kanila ang dasal.kaya naisip ko ipagdasal siya at itong dasal ang ginamit ko. Salamat po ulit pag palain ka nawa ng panginoong lumikha. Amen

  ReplyDelete
  Replies
  1. Maraming salamat din po na nakatulong sa inyo ang dasal na ito. Naipapahayag natin ang ating pagmamahal, ang ating damdamin sa taong ating minamahal na nasa piling na ng Diyos...sa pamamagitan ng dasal na ito. Tulungan po natin na maibalik ang pagdarasal sa lahat ng mga tao. Pagpalain din po kayo nawa lagi ng ating Panginoong Diyos.

   Delete
 43. Pwede po ba siya sa ika isang taon ng pagkamatay ng papa ko

  ReplyDelete
  Replies
  1. Opo, pwede po ito sa isang taon na pagkamatay. Pwede ito sa death anniversary, sa birthday, sa father's day...sa lahat ng okasyon...para maipahayag natin ang ating pagmamahal sa kanila na namayapa na.

   Delete
 44. Hello po di ba pwede po gumamit ng rosary dito sa dasal? Start po ba agad sa first bead ng decade? Kasi hindi po nakalagay kung ano idadasal sa 3 beads malapit sa cruz. Thanks po

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi. Salamat po sa inyong tanong. Sisimulan sa malaking bead ang "Lubhang maawaing Jesus ko..." then sa Decade beads and bawat isa sa Sampung Panalangin. Ang gamit lang talaga ng rosary ay para matandaan kung nakakailan na sa limang ulit na pagdarasal nitong sampu. Hindi na kailangan gamitin ang tatlong (Hail Mary) beads malapit sa crucifix.

   Delete
 45. Hi, marami pong salamat sa nagpost ng dasal na to para sa kaluluwa. Matagal na po akong naghahanap ng dasal na to para sa nalalapit na 1st death anniversary ng sister at father in law ko. Kamamatay din po ng best friend namin. God Bless po at sana pagpalain kayo ng maykapal at nagkaroon kayo ng time na ipost to para sa mga nangangailangan ng dasal na to.

  ReplyDelete
 46. Hi ACE! How are you?
  Thank you for sharing this prayer.
  Do you have the English version?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi, thank you for your appreciation and inquiry.
   I've been planning on posting an English version and other Languages and Dialecs...realizing the great demand for such prayers. This post has been viewed more than 100,000 times.

   Entry Pageviews
   Panalangin Para Sa Kaluluwa
   Oct 30, 2010, 75 comments
   103946

   Delete
 47. Thank you so much po for sharing this prayer. Knina ko pa to hinahanap. Hehe God bless. 😊

  ReplyDelete
 48. Maraming salamat po sa San Diego prayer na ito. Naaalala ko kami ng lola ko nagdadasal neto at sya yung namumuno, ngayon sya na yung pinagdadasal nmin. God bless all!

  ReplyDelete
 49. maraming salamat po sa prayer na ito...pang 6th day npo ng burol ng aking mahal na ina at eto po ang ginamit ko sa dasal in way na tama po ang ginagawa ko..maraming salamat po at suma langit nawa lahat ng mga namatay. amen

  ReplyDelete
 50. meron po kayang english version itong dasal na ito? para lang po makasabay ang mga hindi po masyadong magaling sa malalalim na tagalog. salamat po.

  ReplyDelete
 51. Naghahanap po ako ng tamang dasal para po sa pasiyam ng aking yumaong lola sana po ay matulongan niyo ako...salamat po

  ReplyDelete
 52. Naghahanap po ako ng tamang dasal para po sa pasiyam ng aking yumaong lola..sana po ay matulongan nio ako..salamat po

  ReplyDelete
 53. Maraming Salamat sa pag po post po nito. Maari na akong manalangin para saking Ina. Salamat.

  ReplyDelete
 54. Maraming Maraming SALAMAT PO sa nag share ng Panalangin na ito. It really really good and help po sa lahat ng may mga yumao o namatayan. God bless po. Xx merly neria

  ReplyDelete
 55. Maraming Maraming SALAMAT PO sa nag share ng Panalangin na ito. It really really good and help po sa lahat ng may mga yumao o namatayan. God bless po. Xx merly neria

  ReplyDelete
 56. Tanung ko lang po, pwede rin po ba itong magamit na dasal sa anibersaryo ng kamatayan ng patay? Salamat po sa pagtugon.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pwede po itong gamiting sa kahit anong okasyon. Ang pinakamahalaga po ay ang magsama-sama ang pamilya at ipahayag ang pagmamahal sa namayapa na sa pamamagitan ng taimtim na pagdarasal.

   - ACE, blog owner

   Delete

Salamat po sa inyong pagtangkilik sa blog na ito. Mahalaga po sa amin ang anumang inyong sasabihin tungkol sa nakasulat dito. Nagbibigay po ito sa amin ng pagkakataon na marinig kayo at malaman ang inyong saloobin. Gagawin po namin ang buo naming makakaya para makasagot agad sa inyo. Hindi po agad lalabas sa page ang inyong sinulat. Sasailalim po muna ito sa pagsusuri. sa loob ng hanggang isang araw. Nawa'y sumainyo po lagi ang pagpapala at biyaya ng Diyos.

(Thank you for your patronage to this blog. Any comment that you will write about what we have published here is important to us. This give us an opportunity to hear what you have to say and know your thoughts. We will do our best to respond to you as soon as we can. Your comment will not appear immediately but will undergo moderation for up to a day. May God bless you always.)